המדריך לתוספת בנייה \ שיפוץ בניהול

המדריך לתוספת בנייה / שיפוץ בניהול, ליווי ופיקוח קוטאי יזמות ובנייה בע"מ

במדריך זה נסקור שלב אחר שלב את כל הפעולות שנעבור יחדיו, החל מרגע החתימה ופתיחת תיק מבנה של הבניין (הסכם התקשרות) עם חברת קוטאי יזמות ובנייה בע"מ (להלן: החברה) ועד לשלב המיוחל, גמר הבנייה לשביעות רצון כולם.

1.    לאחר פתיחת תיק מבנה, נציג החברה (להלן: הנציג) ייפגש בבניין עם הנציגות ע"מ לערוך פרוגרמה- (תכנון עקרוני) של תוספות הבנייה ו/או השיפוץ (להלן: השיפוץ), רשימת כל הצרכים והבקשות לטיפול.

2.    בתום הכנת הפרוגרמה, ירכז הנציג את הצעות המחיר של האדריכל, מהנדס, יועץ קרקע ומודד ע"מ שיוכנו סקיצות ראשוניות עד לבחירת המועדפת על הנציגות.

3.    בבקשה להיתר תוספת הבנייה בבניין, הנציג יזרז את התהליך החל מרגע הכנת הפרוגרמה והגשת תוכניות הבקשה להיתר, יסייע ככל יכולתו בטיפול בהתנגדויות לתוספת הבנייה מפנים ומחוץ, בתיקון רג'קטים/ליקויים בתוכניות ההגשה (אם ישנם), תשלום אגרות הבנייה והכל עד לקבלת היתר הבנייה המבוקש.

4.    לאחר קבלת היתר הבנייה המהנדס יכין תוכניות עבודה, כתב כמויות ומפרט טכני.

5.    לאחר אישור התוכניות על ידי נציגות הבניין, הנציג יעביר את התוכניות ל 5 קבלנים לביצוע מכרז קבלנים לביצוע השיפוץ. פרטי הקבלנים שיבחרו על ידי נציגות הבניין ימולאו על גבי טופס "בחירת קבלן ביצוע לשיפוץ הבניין".
נציגות הבניין רשאית לבחור את הקבלנים ממאגר הקבלנים של החברה או מכל מקור אחר.
במקרה של בחירת קבלן שאינו ממאגר הקבלנים של החברה, החברה ממליצה לבחון היטב את מקצועיותו וניסיונו של אותו הקבלן בביצוע עבודות שיפוץ ותוספות בנייה. הנציגות תחתום על טופס "התקשרות עם קבלן שאינו ממאגר הקבלנים של החברה לצורך ביצוע עבודות בנייה/שיפוץ" המאשר כי ידוע לה כי הקבלן אינו נכלל במאגר הקבלנים וכי מקצועיותו וניסיונו לא נבחנו ע"י החברה.

6.    הנציג ישתף את הנציגות בהצעות המחיר שיוגשו על ידי הקבלנים. הנציגות רשאית לנהל משא ומתן בכל עת ועם כל קבלן שתמצא לנכון.

7.    לאחר שייבחר הקבלן מבצע השיפוץ, יקבע מועד לחתימת חוזה אצל עו"ד שתבחר הנציגות (להלן: החוזה). על פי תנאי החוזה ובכפוף לאמור בו, החברה תפקח על הקבלן מבצע השיפוץ.

8.    ע"מ לדאוג לביצוע איכותי ומושלם של שיפוץ הבניין לרבות תיקון ליקויים אם יתגלו במהלך שנה מתום השיפוץ, החברה ממליצה לאכוף על הקבלן מבצע השיפוץ ערבות ביצוע וערבות שנת בדק.

9.    החוזה צריך שיסדיר את מועדי התשלום לקבלן בכפוף לקצב התקדמותו בשיפוץ ואיכותו.
הנציג ימסור לנציגות "אישור תשלום לקבלן" בכפוף למועדי התשלום בחוזה לא לפני שפיקח ואישר כי הקבלן עמד בהתחייבויותיו על פי לוח הזמנים הקבוע בחוזה וביצוע העבודה לשביעות רצונו. הוראת "אישור תשלום" זו הינה לטובת הנציגות ודיירי הבניין.

היה ותבחר הנציגות עו"ד מלווה לפרויקט ויסוכם עימו שהוא יהיה הסמכות לתשלום המגיע למי מבעלי המקצוע השונים מחשבון נאמנות שיפתח ע"ש בעלי הדירות, כי אז יעביר הוא את התשלום לבעלי המקצוע, לא לפני שיקבל מנציג החברה הוראת "דרישת תשלום לקבלן".

10.    עם השלמת איסוף מלוא סכום עלות השיפוץ מהדיירים והפקדתו בחשבון קופת הנציגות או בחשבון הנאמנות אצל העו"ד, תוציא החברה צו תחילת עבודה לקבלן.

11.    הנציג יפקח על ביצוע עבודת השיפוץ ככל שיידרש וימלא דו"ח המתעד את שלב השיפוץ, איכות העבודה, איכות החומרים, קצב ביצוע, ניקיון האתר ורישום רג'קטים ביומן עבודה.

12.    הנציג יתאם את ביקוריו באתר עם המהנדס המתכנן לשם ביצוע "פיקוח על" על ביצוע הטפסנות והיציקות עפ"י התוכנית.

13.    לביצוע מעקב ובקרה של ההתנהלות הכספית בשיפוץ, נציג החברה יעביר לנציגות קובץ "אקסל" לניהול הדו"ח הכספי של השיפוץ וקובץ נוסף לניתוח עלות הפרויקט.
דו"ח כספי זה יכלול את פירוט כל הסכומים ששולמו במהלך השיפוץ, בגין מה שולמו, פירוט העבודות שנותרו לביצוע ופירוט העלות המוערכת הנדרשת להשלמת השיפוץ.

14.    בגמר הבנייה תבוצע בדיקת ליקויים (רג'קטים) בנוכחות הנציגות, נציג החברה, הקבלן ובעל כל דירה בבניין.

15.    בסיום עבודת השיפוץ ותיקון ליקויים, יחתמו הקבלן, הנציגות ונציג החברה, על תעודת גמר לבניין ועריכת חשבון סופי. רק לאחר חתימת תעודת גמר וחשבון סופי תשוחרר לקבלן יתרת התשלום על פי החוזה.

16.    כל טענה, תלונה ואו בעיה שתתעורר במהלך השיפוץ או לאחר סיומו, ירוכזו אצל הנציגות ויועברו לנציג.

17.    בכפוף וכמוסכם בחוזה, עם סיום העבודה הקבלן מחויב להיות ערב לטיב ואיכות העבודה למשך שנה מיום אישור תעודת הגמר (באיטום גג אחריות הקבלן היא לשבע שנים). הנציגות תרכז ותעביר את רשימת הליקויים אם יתגלו במהלך השנה לנציג עד חודשיים לפני תום שנת הבדק, על מנת לאפשר עדכון הקבלן לתיקון הליקויים.

18.    במסגרת התנהלות הנציגות עם העו"ד, החברה ממליצה לדרוש בסיום ביצוע תוספת הבנייה את תיקון "צו בתים משותפים" ו"תקנון בניין", להצמדת תוספות הבנייה לדירות בטאבו או בחברה המשכנת.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*